Официални правила за ползване на платформата, чрез която се осъществява кампанията Красив ум в красиво тяло“

I. Официални правила за платформата, чрез която се осъществява кампанията „Красив ум в красиво тяло“

 1. Кампанията „Красив ум в красиво тяло“ е насочена към хора, които имат нужда от подкрепа, за да минат през предизвикателствата на изолацията, наложена от глобалната пандемия и има за цел да привлече към участие повече хора във физически тренировки както и да им осигури възможност за консултация с психолог – групови и индивидуални онлайн сеанси със специалист от екипа на Ани Владимирова, посредством платформата beautifulmind.nextlevelclub.bg, (“Платформата”).
 2. Организатор на Кампанията и съответно Платформата е Некст Левъл Фитнес EOOД с ЕИК 204479347, с адрес: гр. София, п.к.1612, р-н Красно село, ул. “Юнак” №11-13 “Организатора”.
 3. Потребителите на Платформата са длъжни да спазват условията и разпоредбите на изложените по-долу Официални правила на Платформата (наричани по-долу “Официални правила”). Официалните правила на платформата ще бъдат достъпни за целия период на Кампанията.
 4. Организаторът на Кампанията си запазва правото да допълва или променя Официалните правила по всяко време, като промените влизат в сила само след оповестяването им на интернет адрес: beautifulmind.nextlevelclub.bg, (“Платформата”).
 5. Период в който потребителите могат да се възползват от участие в Кампанията, посредством Платформата е от 13.03.2021 до 31.12.2021 г.
 6. УЧАСТИЕТО В ПЛАТФОРМАТА НЕ Е ОБВЪРЗАНО С ПОКУПКАТА НА ПРОДУКТИ И/ИЛИ УСЛУГИ
 7. Официалните правила ще бъдат достъпни през целия период описан по-горе в точка 5, в който е активна Платформата.

II . Право на участие

 1. Платформата е достъпна за участие за всички физически лица с местоживеене България и на възраст над 16 години, с изключение на: служителите на Некст Левъл Фитнес ЕООД, както и членове на техните семействата (деца, родители и съпрузи).
 2. Организаторът има право да прекрати активността в Платформата по всяко време, обявявайки това в съответствие с точка 4, в случай че настъпят материални злоупотреби, нарушаване на Правилата или форсмажорни обстоятелства. В тези случаи на участниците не се дължи компенсация .
 3. Участвайки в тази Платформа, участниците приемат да се ангажират с тези Официални правила и задължително да спазват техните условия.

III Механизъм на Платформата

 1. За да участва всеки участник трябва дa:
  • Стъпка 1: Посети сайта beautifulmind.nextlevelclub.bg
  • Стъпка 2: Да отговори успешно на поставените въпроси
  • Стъпка 3: Попълни регистрационна форма за участие (всички полета са задължителни):
   • да въведе реален мобилен номер
   • да потвърди (чрез чекбокс), че желае да участва и е съгласен с Официалните правила на Платформата, както и че ако е печеливш, неговият/нейният данни могат да бъдат публикувани във Фейсбук страницата на Организатора .
 2. След като участник е преминал и през трите стъпки, описани по-горе и е завършил успешно своята регистрация, той/тя се включва автоматично за участие в томбола за награда, Всеки участник може да спечели само по една награда .

IV Награди

 1. Всеки потребител, отговорил успешно на въпросите в платформата и попълнил коректно регистрационната форма, има право да получи 3 безплатни тренировки от Организатора във фитнесите от веригата Next Level. За целта, на посочения от участника мобилен номер ще се свърже представител на Организатора в рамките на 45 работни дни от успешната регистрация.
 2. Дванадесет участника, отговорили успешно на въпросите в платформата и попълнили коректно регистрационната форма, ще бъдат изтеглени на случаен принцип и ще получат една безплатна консултация с Ани Владимирова или представител на нейния екип. Печелившите ще бъдат обявявани всеки месец между 10-о и 20- о число на страницата на Организатора във Фейсбук. Печелившите следва да се свържат с Организатора чрез лично съобщение на страницата на Организатора във Фейсбук в рамките на 5 работни дни след обявяването им. В случай, че това не се случи, наградата се предоставя на следващия изтеглен участник.
 3. Тегленето и обявяването на печелившите се извършва ежемесечно в рамките на периода по т. 5 от раздел I от настоящите правила.
 4. Тегленето на наградите ще се извършва чрез специално разработен за целта софтуер . Един участник може да спечели само по една награда за периода 13.03.2021 до 31.12.2021 г.
 5. Печелившите участници могат да бъдат известени и чрез телефонно обаждане на мобилния номер, подаден при регистрация. Организаторът не носи отговорност, ако спечелил участник е пропуснал да отговори на обаждане за спечелването и потвърждението на наградата, не е сторил това в 5-дневния срок за потвърждение или не е предоставил валиден, реален и действащ мобилен телефон и/или е направил техническа (правописна) грешка при въвеждането му.
 6. Един участник може да спечели само по една награда за целия период на Платформата.
 7. Забранено е използването на всякакви методи, които по един или друг начин добавят регистрации „автоматично” вместо Участниците и други подобни злоупотреби. Всеки Участник, който се опита да наруши или наруши правилата на активността, ще бъде автоматично дисквалифициран от Организатора. Нарушение изрично включва действия за: а) получаване на повече от посочените максимален брой регистрации от едно лице; б) използването на техники и/или технологии, които изменят елемента на лично и индивидуално участие на съответното физическо лице в активността; в) всяко друго действие, което променя механизма за участие в активността или увеличава шансовете за печалба на някой участник извън описания механизъм в настоящите Правила. Решението за дисквалификация е изцяло на Организатора, като Организаторът не дължи обяснение за начините на определяне на опит за нарушаване или реално нарушение на правилата на активността. Проверка за злоупотреба ще бъде извършвана по всяко време, включително след свързването със спечелилите.

V. Раздаване на наградите

 1. Не се допуска замяна на спечелена награда с нейната парична равностойност или с друга награда.
 2. Наградите се получават само след нееднозначно идентифициране на участника, което да потвърди, че имено той е лицето, което има право да получи наградата. В случай че във връзка с връчването на наградата се изискват допълнителни лични данни (например, но не само, три имена, рождена дата, номер на лична карта, дата на издаване, издаващ орган и валидност), Организаторът има право допълнително да изиска такива лични данни от печелившия участник единствено за сверяване на самоличността на участника.

VI. Обработване на лични данни

 1. Организаторът предприема необходимите технически и организационни мерки, за да защити данните от случайно или незаконно унищожаване, или от случайна загуба, от неправомерен достъп, изменение или разпространение, както и от други незаконни форми на обработване.
 2. Предоставените от участниците лични данни (две имена, телефон,имейл) ще бъдат използвани (събирани и администрирани) от „Некст Левъл България ЕООД както и техните подизпълнители - „МЕЙТ БЪЛГАРИЯ“ ЕООД , ЕИК 202280811, само за цели, свързани с тази платформа, организирана от „Некст Левъл България“ ЕООД
 3. Спечелилите награди участници се съгласяват, че техните имена ще бъдат публикувани на Facebook страницата на Организатора или друг официален сайт на Некст Левъл Фитнес ЕООД.
 4. Участниците имат право да поискат достъп до данните си, право на коригиране, изтриване на личните им данни, право да възразят срещу начина на обработване на личните им данни, право да поискат ограничаване на обработването на личните данни, право на преносимост на личните данни между отделните оператори, както и право да подадат жалба пред компетентните държавни органи – Комисията за защита на личните данни, както и като се свържат с Организатора на имейл trencheva@matebg.eu.
 5. Организаторът съхранява личните данни на участниците в сроковете съгласно действащото българско законодателство.

VII. Отговорност

 1. Организаторът на Кампанията не е длъжен да води кореспонденция за непечеливши претенции, поради изтичането на периода на Кампанията или по други подобни причини.
 2. Организаторът не носи отговорност при възникване на форсмажорни обстоятелства и/или срив в информационните системи, които възпрепятстват реализацията на съответната активност и/или получаване на награди.
 3. Евентуално възникнали спорове между Организатора на Платформата и участници в нея се решават чрез преговори или в краен случай, при невъзможност да се постигне съгласие – чрез намесата на компетентните органи.
 4. Компанията „Facebook“ е напълно освободена от всякаква отговорност относно настоящата Платформа. Платформата по никакъв начин не се спонсорира и/или администрира от Facebook.
 5. „Некст Левъл Фитнес” EOOД си запазва правото да промени периода на Платформата, ако поради непредвидени обстоятелства, срив в информационните системи или други, не може да активира платформата на 13.03.2021 г. и/или да я прекрати на 31.12.2021 г.